Åpenhetsloven

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Åpenhetsloven krever at organisasjoner som faller inn under lovens virkeområde skal fremme deres aktiviteter med aktsomhetsvurderinger gjennom å publisere en offentlig redegjørelse.

Emergency Norway AS jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Vi jobber med samfunnsansvar hver eneste dag, i henhold til etiske retningslinjer som forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester over hele verden. Loven inngår derfor som en naturlig fortsettelse av vårt allerede pågående arbeid. 
Alle bedrifter som kjøper varer og tjenester må erkjenne at egen forretningspraksis kan ha mulig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi erkjenner vårt ansvar og under forklarer vi kort hvordan vi arbeider for å ivareta krav til oss selv, våre leverandører og forretningsforbindelser basert på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

 1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer:
  Ansvarlighet er forankret i våre prosedyrer og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert Etiske retningslinjer. Ansvaret for gjennomføring av arbeidet finnes i våre styrende dokumenter.

 2. Kartlegge risiko:
  Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og våre leverandører for å kartlegge om, og eventuelt hvordan vår virksomhet kan bidra til negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom det avdekkes brudd eller negativ innvirkning samarbeider vi med våre leverandører for å iverksette tiltak.

 3. Iverksette tiltak for negativ påvirkning
  Vi arbeider strukturert for å sikre ansvarlig og bærekraftig leverandører.
  Vår innkjøpspraksis er sentral i arbeidet med å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å sikre at leverandørenes ansatte har ordentlige arbeidsavtaler, dokumentert lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt.
 4. Oppfølgning:
  Dersom det avdekkes brudd eller negativ innvirkning samarbeider vi med våre leverandører for å iverksette tiltak. Vi registrerer og logger avvik i våre systemer.
  Resultater og rapporterer gjennomgås i vår årlige gjennomgang, og oftere ved behov. 

 5. Kommunikasjon:
  Vi rapporterer vårt arbeid og gjennomgår alle rapporter og forespørsler i vår årlige gjennomgang. Alle henvendelser i forbindelse med åpenhetsloven vil bli besvart løpende.

 6. Samarbeid om gjenoppretting/erstatning: 
  Vi følger opp arbeid som krever gjenoppretting og/eller erstatning. Per i dag har vi ikke hatt noen slike saker.
 

Emergency Norway AS vil aktivt fortsette arbeidet med Åpenhetsloven. Bedriftspolicy og etiske retningslinjer vil sikre implementering og ikke minst gode rutiner for å ta hensyn til menneskerettigheter og anstendige lønns- og arbeidsvilkår i vår virksomhet.

For mer informasjon om hvordan vi i Emergency Norway AS jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en beskjed via vårt kontaktskjema. Henvendelse via post kan sendes til:

Emergency Norway AS | Wirgenesvei 9 | NO-3157 BARKÅKER

Søk